Kierunki rozwoju jądrowców

Kierunki rozwoju jądrowców

Dla jednych naukowców domena dla innych królestwo biologii w zależności od tego jak ujęte są organizmy komórkowe w systematyce. Eukariota czyli jądrowce obejmują wszystkie organizmy oprócz bakterii i archeowców, które zajmują pozostałe dwie domeny w takim podziale przez biologię świata organicznego. Rozwój nauk przyrodniczych zajmujących się śledzeniem przebiegu rozwoju życia na zielonej planecie oraz śledzenie drogi rozwoju zamieszkujących ją organizmów, powstawanie nowych populacji ich cech, przystosowanie organizmów do zmieniających się warunków zamieszkiwanych przez nich ekosystemów pozwala na dokładniejsze poznanie drogi ewolucyjnej eukariota. Organizmy te przez to, że posiadają znacznie większą ilość materiału genetycznego oraz sposób, w jaki może on wchodzić w kombinacje w procesie rozmnażania sprawił silny rozwój tej domeny. Szczególnie, że jeżeli chodzi o jej gatunkową liczebność to mówimy o pokaźnej i największej grupie organizmów zamieszkujących naszą planetę. Jest, bowiem około dziesięć milionów. Biologia do tej poru poznała tylko jedną piątą tej grupy, prawie osiem milionów gatunków jest jeszcze do odkrycia. Naukowcy mają przed sobą ogromne pole do popisu, bo nie można wykluczyć, że kolejne odkrycia mogą całkowicie zburzyć do tej pory usystematyzowany świat. Najnowsze systematyki świata ożywionego w biologii pochodzą z lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Do tego czasu biolodzy systematycy szeregowali zwierzęta i rośliny w grupy systematyczne na podstawie ich podobieństwa pod względem anatomicznym i morfologicznym. Takie podejście do tego zagadnienia wkrótce okazało się błędne. Zresztą wiele ówczesnych przydziałów do poszczególnych taksonów było często intuicyjne gdyż nie można było znaleźć dla tych rozwiązań racjonalnego wytłumaczenia a pewne procesy zachodzące w ramach ewolucji wielu gatunków były dla biologów niezrozumiałe. Dopiero rozwój genetyki, nauki o procesach dziedziczenia i badania prowadzone na poziomach biologii molekularnej sprawił, że badacze tych dziedzin odnaleźli odpowiedzi na zadawane pytania o linie ewolucyjne wątpliwych przynależności systematycznych organizmów. Biologia molekularna rozkładająca komórkę na części pierwsze a przede wszystkim możliwość porównania organizmów na poziomach ich organelli komórkowych sprawiła, że znaleziono wiele nowych związków filogenetycznych. Obecnie biolodzy na podstawie zdefiniowanego pokrewieństwa rozróżniają sześć grup w ramach domeny eukariota. Grupę pierwszą tworzą Opisthokonta zawierz ona między innymi grzyby, organizmy wielokomórkowe ze zwierzętami i człowiekiem włącznie i wiciowce kołnierzykowe. Kolejna grupa Amoebozoa obejmuje przede wszystkim ameby, trzecia grupa Excavata obejmuje tylko jednokomórkowce takie jak wiciowce, eugleny, ślazowce. Jest to jednak grupa pełna wielu znaków zapytania. Czwarta grupa Rhizaria obejmuje wszystkie gatunki śluzowców i otwornic, piątą nazwaną Archaeplastida tworzą wszystkie gatunki rośliny. Ostatnia grupa nazwana przez systematyków Chromalveolata to grupa skupiająca wszystkie glony poznane do tej pory. Podział ten zastąpił niewiele starszy podział eukariota z roku 1978 w którym występowały cztery królestwa: protesty, grzyby, rośliny i zwierzęta.