Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne

Zachowanie zdrowia psychicznego społeczeństwa integralnie związane jest z konsekwentnym wdrażaniem śmiałych i głębokich reform gospodarczych i rzeczywistą demokratyzacją życia. Reformy te w odczuciu społecznym nie mogą być restytucją, ale powinny tworzyć solidne podstawy do wychodzenia z kryzysu i zapewniać trwały społeczno-ekonomiczny rozwój Polski. Dziś potrzebna jest w społeczeństwie, jako warunek zdrowia psychicznego, świadomość, że jest to realistyczny program, program narodowej racji stanu. Właśnie taka świadoma akceptacja programu „odnowy” przez szerokie rzesze społeczeństwa może stać się ważkim elementem warunkującym jego zdrowie psychiczne. Po drugie, jedną z najbardziej skutecznych metod ochrony zdrowia psychicznego społeczeństwa jest mówienie prawdy. Dotyczy to zarówno problemów ogólnych, ważnych dla całego społeczeństwa, jak i w mikroskali. Jest to sprawą niezmiernie istotną, szczególnie ważną rolę powinny odegrać środki masowej informacji i propagandy. Po trzecie, należy zerwać z dotychczasowym zjawiskiem — tak szeroko rozpowszechnionym w latach siedemdziesiątych, tzn. odgórnego manipulowania kadrami. Może to również przyczynić się do podniesienia higieny psychicznej w niejednym zakładzie lub grupie roboczej.

Zawał serca

Zawał serca

Ból zawałowy różni się od bólu dławicowego dłuższym czasem trwania, brakiem zależności od wysiłku fizycznego i większym, niekiedy nie do wytrzymania, nasileniem. W typowych przypadkach miejscem największego natężenia bólu jest okolica zamostkowa, a ponadto — podobnie jak w napadzie dławicy — może on promieniować w kierunku szyi dolnej szczęki, barków, ramion. W wypadku promieniowania do okolic podżebrowych i nadbrzusza, szczególnie w stronę prawą, może powstać mylne podejrzenie kolki pęcherzykowej, pęknięcia wrzodu żołądka, zapalenia trzustki. Jednak w zawale serca z reguły nie stwierdza się bolesności uciskowej i wzmożonego napięcia powłok brzusznych. Promieniowanie bólów do nadbrzusza zdarza się częściej w zawałach ściany tylnej. Bólowi zawałowemu towarzyszy uczucie lęku, niekiedy zbliżającej się śmierci i braku powietrza, nudności, obniżenie ciśnienia tętniczego, jak również zaburzenia rytmu serca (tachykardia, bradykardia, skurcze przedwczesne). Bladość, zimny pot, sinica są objawami wstrząsu. Badaniem fizykalnym stwierdza się niekiedy objawy niedokrwienia mięśnia serca w postaci 4 tonu i in.. U starszych pacjentów i u osób z cukrzycą zawał może przebiegać skąpo-objawowo (przypadkowe rozpoznania „niemych zawałów” na podstawie zapisów ekg!).

Zatrucia

Zatrucia

Przed zatruciami zewnątrz pochodnymi stale mamy się na baczności. Hormony stanowią jednak część naszego ciała, a na to, by rozpoznać i przezwyciężyć wroga wewnętrznego, trzeba więcej mądrości. W czasie wszystkich naszych czynności w ciągu dnia należy uważnie wypatrywać objawów nadmiernego napięcia, trzeba się nauczyć w porę przerywać stan tego rodzaju. Przestrzeganie krytycznego poziomu stresu jest równie ważne, jak przestrzeganie ograniczonej ilości napojów alkoholowych. I więcej nawet. Zatrucie stresem bywa bowiem niekiedy nieuniknione, a zwykle jest zdradliwe. Możecie przecież, jeśli chcecie, w ogóle nie używać alkoholu, a w ostateczności liczyć kieliszki, natomiast dopóki żyjecie, dopóty nie unikniecie stresu: Nasza świadomość nie jest zdolna do dokładnej oceny natężenia sygnałów alarmowych. Ciekawe, że przysadka o wiele lepiej niż intelekt ocenia stany stresu.” Należy stwierdzić, że stres jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, że bez reakcji na poszczególne bodźce docierające do człowieka przestaje on walczyć z przeciwnościami, słabnie. Do niedawna szerzył się uproszczony pogląd o szkodliwości wszystkich stresów, niezależnie od ich rodzaju i natężenia oraz czasu oddziaływania. Odpowiednia „dawka” stresu otrzymywana przez człowieka, może go ochronić przed chorobą, ale jeżeli jest zbyt duża, może wywołać stan chorobowy. Można „dawkę” stresu zapisać wzorem: Ds = ST, gdzie Ds oznacza dawkę stresu, S — natężenie i rodzaj określonego stresu, a T — czas jego oddziaływania.

Zator tętnicy

Zator tętnicy

Podczas gdy większość, głównie małych, zatorów tętnicy płucnej przebiega bez-objawowo, w około 1/4 przypadków występuje ból podobny do odczuwanego w zapaleniu opłucnej (z krwiopluciem, tarciem opłucnej itd.). Duże zatory tętnicy płucnej mogą wyzwalać bóle podobne jak w zawale serca (pozamostkowy, trzewny ból w klatce piersiowej), najczęściej z dusznością i objawami wstrząsu. W tych warunkach zaznaczenie składowej płucnej 2 tonu serca wskazuje na nadciśnienie płucne. Różnicowanie z innymi stanami bólowymi, którym towarzyszą objawy wstrząsu (np. z pęknięciem żołądka), ułatwia obecność zastoju krwi w żyłach szyjnych. Do rozpoznania przyczynia się całość sytuacji klinicznej chorego (dłuższe leżenie w łóżku poprzedzające incydent, operacje, szczególnie w obrębie układu moczowo-płciowego, zakrzepy w żyłach kończyn dolnych, niewydolność krążenia i in.). Tylko w 10—15% przypadków stwierdza się charakterystyczne zmiany w ekg, t j. obraz ostrego serca płucnego: P pulmonale, zmiany typu S,Qjn, uniesienie ST w odprowadzeniu III i obniżenie ST w odprowadzeniu I i II. W długotrwałym nadciśnieniu płucnym (np. w rozedmie płuc, zwężeniu lewego ujścia żylnego) może pod wpływem wysiłku fizycznego dojść do objawów podobnych jak w dławicy piersiowej, przy czym dolegliwości ustępują raczej nie po azotanach, a po oddychaniu tlenem.

Zakażenie i toksyny

Zakażenie i toksyny

Przy tej najczęstszej przyczynie gorączki w grę wchodzi gorączka bakteryjna, często z wstrząsającymi dreszczami, leukocytozą obojętno-chłonną i obecnością ziarnistości toksycznych w komórkach krwi oraz skłonnością do ropienia, a także gorączka wirusowa. Ta druga ma przebieg dwufazowy, z pierwszą fazą uogólniania się zakażenia i objawami ogólnymi oraz z drugą fazą umiejscawiania się w narządach, przy czym najczęściej przebiega z leukopenią i cechami zapalenia surowiczego, nie ropnego. Gorączka towarzyszy również wielu chorobom wywołanym przez pierwotniaki, rzadziej robaczycom. Przy takiej gorączki aseptycznej lub resorpcyjnej, związanej z rozpadem białka lub hemolizą, może chodzić o: a) duże wylewy krwawe, zawały, krwawienia do światła przewodu pokarmowego, udar, zgorzel, oparzenie, naświetlanie, nasłonecznienie; b) hemolizę, np. w niedokrwistości Addisona-Biermera, w kolejnych przełomach w żółtaczce hemolitycznej lub w napadowej hemoglobinurii; c) zaburzenia gospodarki wodnej u małych dzieci i niemowląt, gorączkę z pragnienia oraz —przy zatruciach — o endogenną gorączkę z rozpadu białka.